Декларация за поверителност

БЪЛГАРСКИ
Тази Декларация за поверителност се урежда начина, по който imoti-sofia – Портал за забавление събира, използва, поддържа и оповестява информация, събрана от потребителите (всеки, а “Потребител”) на http://www.imotisofia.eu сайта (“Сайт”).

Информация Персонален идентификационен

Ние можем да събираме лична идентификационна информация от потребителите в най-различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават нашия сайт, попълнят формуляр, както и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, ние правим достъпно на сайта .Users може да бъде зададен за, както е подходящо, име, имейл адрес. Потребителите могат обаче да посетите нашия сайт анонимно. Ние ще събира лична информация за идентификация от потребители, само ако те доброволно се предава тази информация на нас. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лична информация за идентификация, освен, че може да ги предпази от извършване на определени дейности, свързани с обекта.

Non-лична информация за идентификация

Ние може да събираме не лична идентификационна информация за потребителите, когато те си взаимодействат с нашия сайт. Non-лична идентификационна информация може да включва името на браузъра, вида на компютър и техническа информация за потребителите средства за връзка към сайта, като операционната система и доставчиците на интернет услуги използват и друга подобна информация.

Бисквитки уеб браузър

Нашият сайт може да използва “бисквитки”, за да се подобри потребителския опит. Браузер потребителя поставя бисквитки на тяхна твърд диск за съхранение на документацията цели, а понякога и да следите информация за тях. Потребителят може да избере да зададете своя уеб браузър, за да откаже бисквитки, или да ви предупреждава, когато бисквитки се изпраща. Ако те направят това, имайте предвид, че някои части от сайта не могат да функционират правилно.

Как използваме събраната информация

imoti-sofia – Портал за забавление, може да събираме и използваме Потребители лична информация за следните цели:

За да се движи и да работи в нашия сайт
Ние може да се нуждаят от вашата информация, съдържание на дисплей на Сайта правилно.
За да персонализирате потребителски опит
Ние може да използваме информацията в съвкупност, за да разберете как нашите потребители като група да използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия сайт.
За подобряване на сайта
Ние може да използваме за обратна връзка, която предоставяте за подобряване на нашите продукти и услуги.
За да пуснете промоция, конкурс, проучване или друга характеристика на сайта
За да изпратите Потребители информация те се съгласиха да получат за теми, които смятаме, че ще бъде от интерес за тях.
За да изпратите периодични имейли
Ние може да използваме имейл адреса за изпращане на информация за потребителя и актуализации, свързани с техния ред. То може да се използва, за да се отговори на техните запитвания, въпроси и / или други искания.
Как да защитим информацията ви

Ние приемаме практики подходящо за събиране на данни, съхранение и обработка и мерки за сигурност за защита срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за сделките и данни, съхранявани на нашия сайт.

Споделяне на вашата лична информация

Ние не продаваме, търговията, или отдаване под наем Потребители лична идентификационна информация на други хора. Можем да споделим родово обобщена демографска информация не е свързана с никаква лична информация за идентификация по отношение на посетителите и потребителите с нашите бизнес партньори, доверени филиали и рекламодатели за целите, очертани по-горе.

Уебсайтове на трети страни

Потребителите могат да намерят реклама или друго съдържание на сайта, които сочат към сайтовете и услугите на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори licencors и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове и не са отговорни за практиките, използвани от уеб сайтове, свързани с или от нашия сайт. В допълнение, тези сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и връзки, могат да бъдат постоянно променящите се. Тези сайтове и услуги могат да имат свои собствени правила за поверителност и политики за обслужване на клиенти. Browsing и взаимодействие на друга интернет страница, включително интернет страници, които имат връзка към нашия сайт, е обект на собствени условия и политики, които уебсайт.

Реклама

Обяви появяват на нашия сайт може да се доставят до потребителите чрез рекламни партньори, които могат да определят бисквитки. Тези бисквитки позволи рекламният сървър да разпознае компютъра ви всеки път, когато ви изпратим онлайн реклама за съставяне без лична идентификационна информация за вас или други хора, които използват компютъра ви. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, достави целенасочени реклами, които те смятат, че ще бъде най-голям интерес за вас. Тази декларация за поверителност не се отнася до използването на бисквитки от всички рекламодатели.

Google Adsense

Някои от рекламите могат да бъдат обслужвани от Google. Използване на бисквитката DART на Google, тя дава възможност за показване на реклами на потребителите въз основа на посещенията им на нашия сайт и други сайтове в интернет. DART използва “не лична информация” и не проследява лична информация за вас, като вашето име, имейл адрес, физически адрес, и т.н. Можете да се откажете от използването на бисквитката DART, като посетят на рекламната и съдържателната мрежа на Google личния живот политика на http://www.google.com/privacy_ads.html

Промени в тази декларация за поверителност

imoti-sofia – Портал за забавление има правото да актуализира тази политика на поверителност по всяко време. Когато правим, ние ще публикуваме уведомление на главната страница на сайта. Ние насърчаваме Потребителите на често проверявате тази страница за промени, за да бъдете информирани за това, как ние помагаме за да защити личната информация, която събираме. Вие потвърждавате и приемате, че е Ваша отговорност е да преглеждате тази декларация за поверителност периодично и да станат наясно с модификации.

Вашият приемане на настоящия мандат

Чрез използването на този сайт, вие се, че приемате тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, моля не използвайте нашият сайт. Ако продължите да използвате Сайта след публикуването на промени в тази политика, ще се счита, че приемате тези промени. Тази политика се получава при използване PrivacyPolicies.Com

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, практиките на този сайт, или вашите взаимоотношения с този сайт, моля свържете се с нас.

Този документ е актуализиран последно на 17-ти септември 2016

Privacy Policy

ENGLISH
This Privacy Policy governs the manner in which imoti-sofia – Портал за забавление collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the http://www.imotisofia.eu website (“Site”).

Personal identification information
We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site.Users may be asked for, as appropriate, name, email address. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information
We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies
Our Site may use “cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information
imoti-sofia – Портал за забавление may collect and use Users personal information for the following purposes:

To run and operate our Site
We may need your information display content on the Site correctly.
To personalize user experience
We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
To improve our Site
We may use feedback you provide to improve our products and services.
To run a promotion, contest, survey or other Site feature
To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
To send periodic emails
We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests.
How we protect your information
We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sharing your personal information
We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.

Third party websites
Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licencors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website’s own terms and policies.

Advertising
Ads appearing on our site may be delivered to Users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile non personal identification information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This privacy policy does not cover the use of cookies by any advertisers.

Google Adsense
Some of the ads may be served by Google. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses “non personally identifiable information” and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at http://www.google.com/privacy_ads.html

Changes to this privacy policy
imoti-sofia – Портал за забавление has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms
By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes. This policy was generated using PrivacyPolicies.Com

Contacting us
If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us.

This document was last updated on September 17, 2016